Odluka o odabiru za nabavu "IKT – Nabava 1"

 

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

Nabava: Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Tavu d.o.o. u svrhu prilagodbe novim i povećanim zahtjevima tržišta
Evidencijski broj nabave: IKT – Nabava 1

Temeljem Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, referentni broj Poziva KK.03.2.1.19, društvo TAVU d. o. o. Osijek, Reisnerova ulica 100, OIB: 83200237288 kojeg zastupa David Zovko, direktor, donosi sljedeću:

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I.
Za sklapanje Ugovora o nabavi i implementaciju IKT poslovnih rješenja odabire se ponuda ponuditelja SmartCode d.o.o. Maksimirska cesta 120/A, Zagreb, OIB: 90244735730, ponuda od 15.9.2020. u iznosu 416.000,00 kn (bez PDV-a).

II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
U postupku NOJN nabave „Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Tavu d.o.o. u svrhu prilagodbe novim i povećanim zahtjevima tržišta“, evidencijski broj nabave IKT – Nabava 1; datum objave nabave: 13. ožujka 2020. godine Naručitelja Tavu d. o. o. Osijek, Reisnerova ulica 100, OIB: 83200237288 (dalje: „Naručitelj“), temeljem prijedloga Odbora za nabavu danog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 18. rujna 2020. godine, pristoglo je tri (3) ponuda ponuditelju, i to:

1. Unitfly d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 341, Osijek, OIB: 88231404130
2. PLAVA TOČKA, obrt za savjetovanje i usluge, vl. Paolo Zenzerović, Fažanska ulica 38 A, Galižana, MB: 98148508
3. Smart Code d.o.o., Maksimirska 120/A, Zagreb, OIB: 90244735730

Pregledom i ocjenom ponuda ocijenjeno je da ponuditelj Plava točka u svojoj ponudi nije dostavio sve tražene dokumente te isti ne zadovoljava uvjete Javne objave točka 5.1 Pravna sposobnost. Stoga se navedena ponuda ocjenjuje kao neprihvatljiva.
Ponuditelji Unitfly d.o.o. i SmartCode d.o.o. dostavili su ponude koje u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Poziva na dostavu ponuda. Po kriteriju ekonomski najprihvatljivije ponude, ponuda ponuditelja SmartCode d.o.o. ocijenjena je kao najpovoljnija. Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Osijeku, 18.9.2020. David Zovko, direktor

 

Potpisan dokument moguće je preuzeti ovdje.

Leave a Reply